Liity jäseneksi

Jäsenmaksumme vuonna 2020 on 

- varsinaisille jäsenille 25 €
- kannatusjäsenille (yritykset, yhteisöt jne) 50 € sekä kerran maksettava liittymismaksu 100 €. 

Lähetä liittymislomake meille, ja saat sähköpostitse maksuohjeet.

Stockforsin Valo ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste (Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §), laatimispäivä: 5.1.2019

Rekisterinpitäjä: Stockforsin Valo ry
Sähköposti: stockforsinvalo@gmail.com; www.facebook.com/stockforsinvalo
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Sihteeri Sanna Lönnfors, yhteydenotot sähköpostitse stockforsinvalo@gmail.com
Rekisterin nimi: Stockforsin Valo ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella huolehtia jäsenpalveluista ja jäsenviestinnästä sekä luottamushenkilöiksi valittujen ja vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenten nimi- ja yhteystietojen ylläpito, yhdistystoimintaan liittyvä viestintä sekä jäsenmaksutietojen lähetys sähköpostilla.

Käsiteltävät henkilötiedot: Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite (tai sen puuttuessa muu yhteystieto), jäsenyyden alkamisen päivämäärä, jäsenmaksutiedot.

Tietolähteet: Jäsenet antavat tiedot liittyessään jäseneksi. Liittyminen voi tapahtua sähköpostitse, Facebookin kautta tai painetulla lomakkeella.

Tietojen luovutukset ja siirrot: Jäsenrekisterin henkilötiedot tallennetaan yksityiselle tietokoneelle, jota säilytetään lukitussa tilassa, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille Suomessa tai EU/ETA alueen ulkopuolella.

Tietojen suojaus ja säilytysajat: Henkilötietoja pääsevät tarkastelemaan vain rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietoja säilytetään vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset. Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää vanhentuneet tai virheelliset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Pyyntö tarkastaa tiedot sekä korjata niitä on esitettävä kirjallisesti, ja siinä on ilmoitettava nimen lisäksi katuosoite, jäsennumero ja puhelinnumero.

Yhteydenotot: Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset: Mikäli tätä selostetta muutetaan, laitetaan muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voidaan niistä informoida myös esimerkiksi sähköpostitse tai yhdistyksen sivuilla sosiaalisessa mediassa. Yhdistys suosittelee, että jäsenet vierailevat yhdistyksen sivuilla sosiaalisessa mediassa säännöllisesti ja huomioivat mahdolliset muutokset selosteessa.